Kiểm tra cơ sở giáo dục

Kiểm tra trường THCS Độc Lập - Quảng Uyên

Kiểm tra công tác bố trí phân công nhiệm vụ nhân sự của BGH, Kiểm tra công tác lãnh đạo điều hành của HT, PHT qua hồ sơ minh chứng. Kiểm tra việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ nhóm chuyên môn, hồ sơ sổ sách tổ chuyên môn. Kiểm tra hồ sơ và dự giờ tiết dạy của giáo viên

Kết quả: Trường xếp loại tốt

Bài viết liên quan