CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÍ THẢO, QUẢNG HÒA