30/07/19  Hoạt động - Sự kiện  11519
Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới - Huyện Quảng Uyên
 30/07/19  Thông báo  12472
CV Triệu tập Tập huấn BDTX Nội dung 1 (Đợt 1) năm học 2019-2020
 31/05/19  Thông báo  10014
Danh sách, thời gian tham gia BDTX ND2 năm học 2019-2020
 22/05/19  Thông báo  10072
Thi đua - Công nhận SKKN năm học 2018-2019
 22/05/19  Thông báo  10108
Công văn chỉ đạo tổng kết năm học 2018-2019
 08/12/17  Tin tức - Sự kiện  14836
UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tuyển dụng 165 viên chức năm 2017 vào làm việc tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trong tỉnh.